ความมุ่งมั่น 3 ประการของเรา

  • 1. ความมุ่งมั่นต่อการสร้างโลกที่มีความสุขของสัตว์เลี้ยง
    และเจ้าของสัตว์เลี้ยง
  • 2. ความมุ่งมั่นต่อการค้นคว้าและพัฒนาอาหารสัตว์เลี้ยง
    ที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม
  • 3. ความมุ่งมั่นต่อการเป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อมอย่าง
    ยั่งยืนตลอดไป

คุณภาพ

เรามีความตั้งใจที่จะผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย นี่คือหัวใจสำคัญของกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ ของเวทพรีม่า เราเริ่มต้นตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี และได้รับรองความปลอดภัย ผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตอาหารที่ดีตามหลักโภชนาการ ตอบสนองความต้องการของสัตว์เลี้ยงทุกสายพันธุ์